หน้าหลัก


ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
ผู้เกษียณอายุราชการ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
Best Practice กศน.จังหวัดสุรินทร์

ประกาศหลักสูตรจดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา/กลุ่มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารการเงิน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยประชาสัมพันธ์จากกลุ่มกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบเอกสารสำนักงาน กศน.
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ