จดหมายข่าว วันที่ 28 กันยายน 2565


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 27 กันยายน 2565


0
Read More

จดหมายข่าว วันที่ 12 สิงหาคม 2565


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 9 กันยายน 2565


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 8 กันยายน 2565


Read More

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)


0

1.-กลุ่มสายงานการสอนและสายงานนิเทศการศึกษาดาวน์โหลด

2.-ประเภทวิชาการ-ทั่วไป-38ค.2ดาวน์โหลด

3.-กลุ่มสายงานบริหารการศึกษา-และสายงานบริหาสถานศึกษาดาวน์โหลด

Read More

จดหมายข่าว วันที่ 6 กันยายน 2565


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 5 กันยายน 2565


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 5 กันยายน 2565


Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort