บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


กลุ่มนิเทศฯ

ศึกษานิเทศก์ กศน.สุรินทร์

กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์
และการพัฒนา/กลุ่มภาคีเครือข่าย

 กลุ่มบริหารการเงิน
/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ /กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นางวิมลพรรณ กุลัตถ์นาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพร ศรีภา
นักวิเคราะนโยบายและแผน
นางสาวเมทินี กุดนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศศิธร เห็นสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นายลิขิต พะสุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ
นางศิริพร มีพร้อม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐ์ภคนันท์ ภักดีศิริทัศน์
นักวิเคราะนโยบายและแผน
นางณฐินี สวัสดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเพ็ญศิริ โกยรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรปภา อยู่ยืน
นักวิชาการพัสดุ
-
นายชัยยุทธ ลีราช
นักวิเคราะนโยบายและแผน
นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิไลลักษณ์ ทันวัน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันทนา สำนักนิตย์
นักวิชาการพัสดุ
-
นางสาวปภาวดี สุทธิประภา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนุชรา แป้นทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุธาดา แก้วสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นายปิยพล นามสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุ
-
นายอาทิตย์ชาย ประทิพย์เนตร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศิริลักษณ์ สิมณี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวสุนทรียา เที่ยงธรรม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศุภลักษณ์ สุขประสพ
นักวิชาการศึกษา
-
-
นางสาวชัฏฎาวรรณ สร้อยทอง
นักวิชาการศึกษา
นายอนุวัฒน์ วงษ์ปลั่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุชัย
นักวิชาการศึกษา
-
-
-
นายภานุพันธ์ รัตนวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเอกสิทธิ์ โพธิคลัง
นักวิชาการศึกษา
-
-
-
นางสาวณัฐณิชา สืบเสาะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชชัญญา ป้องบ้านเรือ
นักวิชาการศึกษา
-
-
-
นายคำฤทธิ์ ติดใจดี
พนักงานขับรถยนต์ ส2.
นางสาวกนกทิพย์ มามูล
นักวิชาการศึกษา
-
-
-
นายประยูร ปลื้มใจ
พนักงานขับรถยนต์
-
-
-
-
นายจำลอง พวงแก้ว
พนักงานบริการ
-
-
-
-
นางสาวอรทัย ศิริพันธ์
พนักงานบริการ
-
-
-
-
นายบวร ละเมียดดี
พนักงานบริการ
-

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort