กลุ่มกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศ


นางวิมลพรรณ กุลัตถ์นาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มอำนวยการ
/กลุ่มนิเทศ

นางสาวศศิธร เห็นสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญศิริ โกยรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิไลลักษณ์ ทันวัน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสุธาดา แก้วสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนทรียา เที่ยงธรรม
นักจัดการงานทั่วไป
นายสงคราม ดอกรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายภานุพันธ์ รัตนวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นายคำฤทธิ์ ติดใจดี
พนักงานขับรถยนต์ ส2.
นายประยูร ปลื้มใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรทัย ศิริพันธ์
พนักงานบริการ
นายจำลอง พวงแก้ว
พนักงานบริการ

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศ


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort