กลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ


นางศิริพร มีพร้อม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์
/กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นายลิขิต พะสุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรปภา อยู่ยืน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนันทนา สำนักนิตย์
นักวิชาการพัสดุ
นายปิยพล นามสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศุภลักษณ์ สุขประสพ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุชัย
นักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ โพธิคลัง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชชัญญา ป้องบ้านเรือ
นักวิชาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort