กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา/กลุ่มภาคีเครือข่าย


นางสาวสุภาพร ลาภจิตร
ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์
และการพัฒนา
/กลุ่มภาคีเครือข่าย

นางสาวศิริพร ศรีภา
นักวิเคราะนโยบายและแผน
นางสาวณัฏฐ์ภคนันท์ ภักดีศิริทัศน์
นักวิเคราะนโยบายและแผน
นายชัยยุทธ ลีราช
นักวิเคราะนโยบายและแผน
นายอาทิตย์ชาย ประทิพย์เนตร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปภาวดี สุทธิประภา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนุวัฒน์ วงษ์ปลั่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา/กลุ่มภาคีเครือข่าย


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort