ทำเนียบผู้บริหารผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ดร.ปัญญา ศาสตรา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทั้ง 17 แห่ง

โซนสุรินทร์ภักดี

นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์
นายมนูญ คุณพรม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์
นางประดับศรี แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมพระ
นางอรสา สุภารี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท

โซนสุรินทร์ชลธี

นางกนกรัตน์ บานชื่น
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัตนบุรี
นางสำลี ธราวุธ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมพลบุรี
นางพรรณี ชุบขุนทด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตูม
นางสาวกฤตติยา ชรารัตน์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสนม
นางสาวกุลธิดา ต้นโสภา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนนารายณ์

โซนสุรินทร์บูรพา

นางกนกณัฐ สิงหะ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศีขรภูมิ
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำดวน
นายณัฐกิตติ์ ทุมภา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสำโรงทาบ
นางนิตยา ภูพันนา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีณรงค์

โซนสุรินทร์เขตขันธ์

นางสมจิต ผาดไธสง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขะ
นายภาสกร เมิดจันทึก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบัวเชด
นายโมไนย โรปริรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบเชิง
นายใชยพจ ถะเกิงสุข
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมดงรัก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort