แนวทางในการดำเนินงาน


ปรัชญา

” มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา ศรัทธาความดี ศักดิ์ศรีองค์กร “

วิสัยทัศน์

กศน. สุรินทร์ จัดการศึกษาตลอดชีวิตย์ให้กับคนไทยภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม และพานิชยกรรมอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็น
ในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนา
    ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
    บริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครืองข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
    อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตย์ รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้อื่น
    ในรูปแบบต่างๆ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธฺภาพในการ
    จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัฒกรรรมวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
    กับบริบทในปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort