กลุ่มบริหารการเงิน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย


นางวัชรี สวัสดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน
/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาวเมทินี กุดนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางณฐินี สวัสดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนุชรา แป้นทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริลักษณ์ สิมณี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวชัฏฎาวรรณ สร้อยทอง
นักวิชาการศึกษา
นายภานุพันธ์ รัตนวงค์
นักวิชาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารการเงิน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort