สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 1.0 12-2563


กศน.อำเภอ
User Name
Password
ปีงบประมาณ
 


ติดต่อสื่อสาร
(กิจกรรมของ กศน.อำเภอ)
[กิจกรรมวันนี้]
[กิจกรรมอีก 2 วันข้างหน้า]
[กิจกรรมอีก 3 วันข้างหน้า]
[กิจกรรมอีก 4 วันข้างหน้า]

[กิจกรรมอีก ทั้งหมด]
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านสมสะอาด|หมู่ที่9 ตำบล โพนครก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านตาฮะ|หมู่ที่9 ตำบล ทุ่งกุลา
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]หนองแต้|หมู่ที่16 ตำบล เมืองแก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านหัวแรต|หมู่ที่10 ตำบล บัวโคก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านนานวล|หมู่ที่5 ตำบล หนองเมธี
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]กศน.ตำบลกระโพ|หมู่ที่1 ตำบล กระโพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านโคกสะอาด|หมู่ที่3 ตำบล บะ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านสระทะลา|หมู่ที่21 ตำบล ท่าตูม
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[31มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บานสาโรช|หมู่ที่5 ตำบล พรมเทพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)หลักสูตรวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่:[24มี.ม.65-31มี.ม.65][07.00-16.00 น.]บ้านหนองกลาง|หมู่ที่11 ตำบล โพนครก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่:[23ธ.ค.64-24ธ.ค.64][08.30-16.30]ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี "|หมู่ที่7 ตำบล ท่าตูม
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรช่างประปา วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]กศน.ตำบลโพนครก|หมู่ที่10 ตำบล โพนครก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการมัดย้อมไหมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านหนองคูน้อย|หมู่ที่2 ตำบล เมืองแก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรวิชาธุรกิจเสริมสวย วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านกระโพ|หมู่ที่1 ตำบล กระโพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการมัดหมี่ลายโฮล วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านหนองบึง|หมู่ที่12 ตำบล กระโพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรช่างทาสี วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]กศน.ตำบลทุ่งกุลา|หมู่ที่4 ตำบล ทุ่งกุลา
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่จากสีธรรมชาติ วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านกุดจับ|หมู่ที่8 ตำบล หนองบัว
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการมัดยอมไหมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านธรรมษา|หมู่ที่2 ตำบล บัวโคก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการมัดย้อมไหมจากสีธรรมชาติลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณรวรีฯ วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านพะเนา|หมู่ที่7 ตำบล หนองเมธี
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรช่างไม้ วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]กศน.ตำบลท่าตูม|หมู่ที่7 ตำบล ท่าตูม
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]ศรช.บ้านเอือด|หมู่ที่12 ตำบล ท่าตูม
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรช่างเชื่อม วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]กศน.ตำบลพรมเทพ|หมู่ที่5 ตำบล พรมเทพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรช่างมุงหลังคากระเบี้อง วันที่:[9ธ.ค.64-21ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]กศน.ตำบลบะ|หมู่ที่1 ตำบล บะ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลสู่การค้าออนไลน์(oocc)สู้ภัยโควิด -19 กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ วันที่:[7ธ.ค.64-7ธ.ค.64][07.00-16.00 น.]บ้านบัลลังก์|หมู่ที่10 ตำบล ท่าตูม
กศนอำเภอ.ท่าตูม|ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลสู่การค้าออนไลน์(oocc)สู้ภัยโควิด -19 กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ วันที่:[7ธ.ค.64-7ธ.ค.64][07.00-16.00 น.]บ้านพะเนาว์|หมู่ที่7 ตำบล หนองเมธี
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ2565 หลักสูตรการทำพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม วันที่:[7ธ.ค.64-11ธ.ค.65][09.00น.-12.00 น.]บ้านสมสะอาด|หมู่ที่9 ตำบล โพนครก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการทำปลาส้ม วันที่:[7ธ.ค.64-11ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านหนองแต้|หมู่ที่16 ตำบล เมืองแก
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการทำปลาส้ม วันที่:[7ธ.ค.64-11ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านจินดา|หมู่ที่7 ตำบล กระโพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการทำปลาส้ม วันที่:[7ธ.ค.64-11ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านบุรี|หมู่ที่16 ตำบล กระโพ
กศนอำเภอ.ท่าตูม|โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)หลักสูตรการทำแหนมหมู วันที่:[7ธ.ค.64-11ธ.ค.64][09.00-12.00 น.]บ้านปอหมัน|หมู่ที่2 ตำบล ทุ่งกุลา