หลักสูตรการอมรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


0

สื่อการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
     หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
    หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
    หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

หมวดรายวิชาที่เรื่องเอกสารมีเดีย
หมวด11.1การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคลิกคลิก
1.2การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองคลิกคลิก
1.3หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริคลิกคลิก
1.4โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” คลิกคลิก
หมวด22.1หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานคลิกคลิก
 2.1.1-2.1.9บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคลิก
2.2บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา คลิกคลิก
2.3การวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาคลิกคลิก
หมวด3 3.1การประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานคลิกคลิก
 3.2เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิกคลิก

สื่อการฝึกอบรมสำหรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

รายวิชาย่อยที่ 2.1.2การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุขคลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.3การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองคลิก
 รายวิชาย่อยที่ 2.1.4หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.5 เกษตทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (ใหม่) คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.6 ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านการพัฒนา การบริการและช่วยเหลือภัยภิบัติคลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.8 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์คลิก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort