ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์  (สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2522 เดิมใช้ชื่อ “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดสุรินทร์”  ใช้อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลสุรินทร์  เป็นสำนักงานชั่วคราว และ    เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์” สังกัดกรมศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 พร้อมกับได้งบประมาณ 14 ล้านบาท ให้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ในที่ดินจังหวัดทหารบก จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 346 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่สังกัดเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้มีพระราชบัญญัติให้จัดตั้งหน่วยงาน กศน.ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัด คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด วันที่ 16 เมษายน 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์) มีสถานศึกษาจัดการศึกษาในพื้นที่ ระดับอำเภอ ประกอบด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 17 แห่ง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort