ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และวัน เวลา สถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำ แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ บรรณารักษ์


0

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ