กาบเชิง

- กาบเชิง
- คูตัน
- ด่าน
- แนงมุด
- โคกตะเคียน
- ตะเคียน

เขวาสินรินทร์

- เขวาสินรินทร์
- บึง
- ตากูก
- ปราสาททอง
- บ้านแร่

ท่าตูม

- ท่าตูม
- กระโพ
- พรมเทพ
- โพนครก
- เมืองแก
- บะ
- หนองบัว
- บัวโคก
- หนองเมธี
- ทุ่งกุลา

พนมดงรัก

- บักได
- โคกกลาง
- จีกแดก
- ตาเมียง

ลำดวน

- ลำดวน
- โชคเหนือ
- อู่โลก
- ตรำดม
- ตระเปียงเตีย

สังขะ

- สังขะ
- ขอนแตก
- ดม
- พระแก้ว
- บ้านจารย์
- กระเทียม
- สะกาด
- ตาตุม
- ทับทัน
- ตาคง
- บ้านชบ
- เทพรักษา

 

จอมพระ

- จอมพระ
- เมืองลีง
- กระหาด
- บุแกรง
- หนองสนิท
- บ้านผือ
- ลุ่มระวี
- ชุมแสง
- เป็นสุข

ชุมพลบุรี

- ชุมพลบุรี
- นาหนองไผ่
- ไพรขลา
- ศรีณรงค์
- ยะวึก
- เมืองบัว
- สระขุด
- กระเบื้อง
- หนองเรือ

โนนนารายณ์

- คำผง
- โนน
- ระเวียง
- หนองเทพ
- หนองหลวง

บัวเชด

- บัวเชด
- สะเดา
- จรัส
- ตาวัง
- อาโพน
- สำเภาลูน

ศีขรภูมิ

- ระแงง
- ตรึม
- จารพัต
- ยาง
- แตล
- หนองบัว
- คาละแมะ
- หนองเหล็ก
- หนองขวาว
- ช่างปี่
- กุดหวาย
- ขวาวใหญ่
- นารุ่ง
- ตรมไพร
- ผักไหม
 

 

เมืองสุรินทร์

- ในเมือง
- ตั้งใจ
- เพี้ยราม
- นาดี
- ท่าสว่าง
- สลักได
- ตาอ็อง
- สำโรง
- แกใหญ่
- นอกเมือง
- คอโค
- สวาย
- เฉนียง
- เทนมีย์
- นาบัว
- เมืองที
- ราม
- บุฤาษี
- ตระแสง
- แสลงพันธ์
- กาเกาะ

รัตนบุรี

- รัตนบุรี
- ธาตุ
- แก
- ดอนแรด
- หนองบัวทอง
- หนองบัวบาน
- ไผ่
- เบิด
- น้ำเขียว
- กุดขาคีม
- ยางสว่าง
- ทับใหญ่

สำโรงทาบ

- สำโรงทาบ
- หนองไผ่ล้อม
- กระออม
- หนองฮะ
- ศรีสุข
- เกาะแก้ว
- หมื่นศรี
- เสม็จ
- สะโน
- ประดู่

 

 

 

ปราสาท

- กังแอน
- ทมอ
- ไพล
- ปรือ
- ทุ่งมน
- ตาเบา
- หนองใหญ่
- โคกยาง
- โคกสะอาด
- บ้านไทร
- โชคนาสาม
- เชื้อเพลิง
- ปราสาททนง
- ตานี
- บ้านพลวง
- กันตรวจระมวล
- สมุด
- ประทัดบุ

ศรีณรงค์

- ณรงค์

- แจนแวน

- ตรวจ

- หนองแวง

- ศรีสุข

สนม

- สนม
- โพนโก
- หนองระฆัง
- นานวน
- แคน
- หัวงัว
- หนองอียอ