วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุนทร จันทร์เปล่ง ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจาก นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้เข้าร่วมประชุมกรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางวิไลรัตน์ มีมงคล ครูชำนาญการพิเศษ และนางลาวัณย์ รับงาม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุบลราชธานี ประจำปี 2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสุนทร จันทร์เปล่ง ครู และอาสาสมัครอำเภอเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566   นายสัญชัย ครองสุข ครู กศน.ตำบลตาอ็อง ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจกลุ่มสตรี หมู่บ้านโนนจิก  ในการประกวด คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    ประจำปี 2566 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอษาธิราชฯสยามราชกุมารรี