แนะนำ กศน.สุรินทร์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
(สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์)

           ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2522 เดิมใช้ชื่อ “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดสุรินทร์” ใช้อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นสำนักงานชั่วคราว และเปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์" สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 พร้อมกับได้งบประมาณ 14 ล้านบาทให้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ในที่ดินจังหวัด ทหารบกจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 346 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ และได้ย้ายเข้ามาอยู่ วันที่ 1 กันยายน 2524 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนสังกัดเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2551ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งหน่วยงาน กศน. ขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัด คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

 


 

วันที่ 16 เมษายน 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์) มีสถานศึกษาจัดการศึกษาในพื้นที่ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 17 แห่ง 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 346 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 สถานที่และอาคาร มีพื้นที่ 15 ไร่ มีอาคารใช้เป็นแหล่งให้บริการความรู้ และอำนวยความสะดวก จำนวน 9 หลัง คือ ตึกอำนวยการ ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ศูนย์สื่อการศึกษาห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ห้องประชุมประทายสมันต์ ห้องพัสดุ โรงจอดรถ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้มีอาคารที่มอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์ ดูแลและใช้ประโยชน์อีก 8 หลัง

วิสัยทัศน์

ประชาชนชาวสุรินทร์ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

พันธกิจ

                         1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
                         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                         3. ส่งเสริมชุมชนให้จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                         4. นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

                         5. พัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 

รายนามผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

                         1. นายอิศรา  จรัณยานนท์            พ.ศ.2522-2522
                         2. นายทองอินทร์  จิตดี                พ.ศ.2523-2529
                         3. นายเสวย  วงศ์สุวรรณ               
พ.ศ.2530-2532 
                         4. 
 นายทองอินทร์  จิตดี               พ.ศ.2532-2532  
                         5. นายสวัสดิ์  ตี๋ชื่น                     
 พ.ศ.2532-2536  
                         6. นายนิคม  ทองพิทักษ์               พ.ศ.2536-2539  
                         7. นายชีวิต  อุจวาที                     พ.ศ.2539-2540  
                         8. นายโกศลย์  ตั้งใจ                    
พ.ศ.2540-2541  
                         9. นายวีรวุฒิ บุญมี                       
พ.ศ.2541-2542  
                         10. นายทรงชัย  ขยันงาน              
พ.ศ.2542-2544   
                         11. นางวิลาวัณย์  ศรศิลย์                พ.ศ.2544-2546
                         12. นายทรงวุฒิ  สุธาอรรถ              พ.ศ.2546-2548
                         13. นางอินทิรา  สงวนวงษ์              
พ.ศ.2548-2549 
                         14. นายธีรยุทธ์  หัสนะ                   
พ.ศ.2549-2552
                        

รายนามผู้บริหาร สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

                         1. นายธีรยุทธ  หัสนะ            พ.ศ.2551-2552
                         2. นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม       พ.ศ.2552-2556
                         
3. นางวิมลมาลย์  รินไธสง       พ.ศ.2556-ปัจจุบัน