เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560-2563

          เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2562  
4 มกราคม 2563  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
6 มีนาคม 2563  
7 เมษายน 2563  
8 พฤษภาคม 2563  
9 มิถุนายน 2563  
10 กรกฎาคม 2563  
11 สิงหาคม 2563  
12 กันยายน 2563  

  

            เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2561 คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2561 คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2562  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2562  คลิก ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด

         เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที      เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2561  คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด

          เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 พฤษภาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
6 กรกฎาคม 2560  คลิก ดาวนืโหลด
7 สิงหาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
8 กันยายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด