จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ , รายวิชาเลือก และหนังสือเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และประกาศราคากลางฯ