ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเล็ก(ประทายสมันต์)และหอพักชาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์