คะแนนสอบ161

Download คะแนนสอบปลายภาค 1/2561

เมืองสุรินทร์

สังขะ รัตนบุรี
จอมพระ ลำดวน โนนนารายณ์
ปราสาท บัวเชด ศีขร๓มิ
เขวาสินรินทร์ กาบเชิง ศรีณรงค์
ท่าตูม พนมดงรัก สำโรงทาบ
ชุมพลบุรี สนม  

 

เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

         เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2561 คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2561 คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2562  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2562  
7 เมษายน 2562  
8 พฤษภาคม 2562  
9 มิถุนายน 2562  
10 กรกฎาคม 2562  
11 สิงหาคม 2562  
12 กันยายน 2562  

         เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที      เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2561  คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด

          เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 พฤษภาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
6 กรกฎาคม 2560  คลิก ดาวนืโหลด
7 สิงหาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
8 กันยายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

       346 ม.20 ถนน คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

โทรศัพท์  044-512700  โทรสาร 044-512959

เว็บไซต์ http://nfe.surin.go.th

คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

Download คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

หน้าปก ปกหลัง คลิก Download
นื้อหา หน้า 1-151 คลิก Download
หน้า 152-192 คลิก Download
หน้า 193-198 คลิก Download
หน้า 199-307 คลิก Download

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ      ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
นายโชคชัย  ดลเสมอ            รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 17  อำเภอ

1. นายพิเชษฐ์  ดียิ่ง                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์
2. นางสาวอัษฎา  บัวบุญ          ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกาบเชิง
3. นายบุญราม  ภูมิสุข              ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์
4. นางกนกรัตน์  บานชื่น           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอจอมพระ
5. นางประดับศรี  แก้วประเสริฐ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอชุมพลบุรี
6. นายสุคนธ์  ทองศรี               ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าตูม
7. นายยุทธนา ชวติ                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอบัวเชด
8. นางอรสา  สุภารี                  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท
9. นางพรรณี   ชุบขุนทด           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอพนมดงรัก
10. นายวิเชียร  คำเสนา           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอรัตนบุรี
11. นายศิริชาติ คุ้มสุวรรณ         ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอลำดวน
12. นางสาวกนกณัฐ  ซ้อนพุดซา  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศีขรภูมิ
13. นางนิตยา  ภูพันนา              ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศรีณรงค์
14. นายอำไพ  ข่าขันมณี           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสนม
15. นางสมจิต  ผาดไธสง           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสังขะ
16. นายโมไนย  โรปริรัมย์          ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสำโรงทาบ
17. นายณัฐพงษ์  ทองหล่อ        ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอโนนนารายณ์