ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ,รายวิชาเลือกและหนังสือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)