เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2560

 

เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2560           

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560           คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560              คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560             คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560           คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560             คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560            คลิก ดาวนืโหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560            คลิก ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560            คลิก ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ที่อยู่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

       346 ม.20 ถนน คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

โทรศัพท์  044-512700  โทรสาร 044-512959

เว็บไซต์ http://nfe.surin.go.th

คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

Download คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

หน้าปก ปกหลัง คลิก Download
นื้อหา หน้า 1-151 คลิก Download
หน้า 152-192 คลิก Download
หน้า 193-198 คลิก Download
หน้า 199-307 คลิก Download

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ      ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
นายธนากร  ดอนเหนือ            รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 17  อำเภอ

1. นายพิเชษฐ์  ดียิ่ง                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์
2. นางสาวอัษฎา  บัวบุญ          ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกาบเชิง
3. นายบุญราม  ภูมิสุข              ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์
4. นางกนกรัตน์  บานชื่น           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอจอมพระ
5. นางประดับศรี  แก้วประเสริฐ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอชุมพลบุรี
6. นายสุคนธ์  ทองศรี               ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าตูม
7. นายยุทธนา ชวติ                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอบัวเชด
8. นางอรสา  สุภารี                  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท
9. นางพรรณี   ชุบขุนทด           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอพนมดงรัก
10. นายวิเชียร  คำเสนา           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอรัตนบุรี
11. นายศิริชาติ คุ้มสุวรรณ         ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอลำดวน
12. นางสาวกนกณัฐ  ซ้อนพุดซา  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศีขรภูมิ
13. นางนิตยา  ภูพันนา              ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศรีณรงค์
14. นายอำไพ  ข่าขันมณี           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสนม
15. นางสมจิต  ผาดไธสง           ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสังขะ
16. นายโมไนย  โรปริรัมย์          ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสำโรงทาบ
17. นายณัฐพงษ์  ทองหล่อ        ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอโนนนารายณ์