เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560-2563

          เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2562  
2 พฤศจิกายน 2562  
3 ธันวาคม 2562  
4 มกราคม 2563  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
6 มีนาคม 2563  
7 เมษายน 2563  
8 พฤษภาคม 2563  
9 มิถุนายน 2563  
10 กรกฎาคม 2563  
11 สิงหาคม 2563  
12 กันยายน 2563  

  

            เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2561 คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2561 คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2562  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2562  คลิก ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2562 คลิก ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2562 คลิก ดาวน์โหลด

         เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที      เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2561  คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด

          เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 พฤษภาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
6 กรกฎาคม 2560  คลิก ดาวนืโหลด
7 สิงหาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
8 กันยายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด

 

คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

Download คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

หน้าปก ปกหลัง คลิก Download
นื้อหา หน้า 1-151 คลิก Download
หน้า 152-192 คลิก Download
หน้า 193-198 คลิก Download
หน้า 199-307 คลิก Download

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ          ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
นางสาวอธิจิต  อาภรพงษ์            รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 17  อำเภอ

1. นายพิเชษฐ์  ดียิ่ง                      ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์
2. นายโมไนย  โรปริรัมย์                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกาบเชิง
3. นายบุญราม  ภูมิสุข                   ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์
4. นางกนกรัตน์  บานชื่น                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอจอมพระ
5. นางประดับศรี  แก้วประเสริฐ        ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอชุมพลบุรี
6. นางพรรณี   ชุบขุนทด                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าตูม
7. นายภาสกร  เมิดจันทึก               ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอบัวเชด
8. นางอรสา  สุภารี                       ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท
9. - ว่าง -                                   ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอพนมดงรัก
10. นายวิเชียร  คำเสนา                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอรัตนบุรี
11. นายศิริชาติ คุ้มสุวรรณ              ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอลำดวน
12. นางสาวกนกณัฐ  ซ้อนพุดซา      ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศีขรภูมิ
13. นางนิตยา  ภูพันนา                  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศรีณรงค์
14. - ว่าง -                                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสนม
15. นางสมจิต  ผาดไธสง               ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสังขะ
16. นายณัฐกิตต์  ทุมภา                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสำโรงทาบ
17. นางสำลี  ธราวุธ                      ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอโนนนารายณ์

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

       346 ม.20 ถนน คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

โทรศัพท์  044-512700  โทรสาร 044-512959

เว็บไซต์ http://nfe.surin.go.th

ประวัติ กศน.สุรินทร์

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์  (สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2522 เดิมใช้ชื่อ "ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดสุรินทร์"  ใช้อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลสุรินทร์  เป็นสำนักงานชั่วคราว และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์" สังกัดกรมศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 พร้อมกับได้งบประมาณ 14 ล้านบาท ให้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ในที่ดินจังหวัดทหารบก จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 346 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่สังกัดเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

           วันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้มีพระราชบัญญัติให้จัดตั้งหน่วยงาน กศน.ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัด คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด                                                    วันที่ 16 เมษายน 2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์) มีสถานศึกษาจัดการศึกษาในพื้นที่ ระดับอำเภอ ประกอบด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 17 แห่ง

          สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 346 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 สถานที่และอาคาร มีพื้นที่ 15 ไร่ มีอาคารใช้เป็นแหล่งให้บริการความรู้ และอำนวยความสะดวก จำนวน 9 หลัง คือ ตึกอำนวยการ ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ห้องประชุมประทายสมันต์ ห้องพัสดุ โรงจอดรถ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์  นอกจากนี้มีอาคารที่มอบให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์ ดูแลและใช้ประโยชน์อีก 8 หลัง

 

บทบาทและหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัด

        1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ   แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

        2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

        3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย

        4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

        5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฏหมายกำหนด

        6. ส่งเสริมสนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา

        7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

        8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

        9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

      10. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย

      11. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

      12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

      13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

           การกำหนดวิสัยทัศน์ กศน.สุรินทร์ เพื่อมุ่งหมายไปสู่การทำงานให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนผู้รับการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนกับผู้บริหาร บุคลากร กศน.สุรินทร์ รวมทั้งคณะกรรมการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้รับบริการมีคุณภาพ ดังนี้

  

    วิสัยทัศน์

           ประชาชนชาวสุรินทร์ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ ได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแข่งขันประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

 

    พันธกิจ

      1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาสมรรถนะในการเรียนรู้และแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

      2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

      3) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา่รมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชนและการส่งเสริมบทบาทของภูมอปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

      5) พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. E-Office
  2. E-Office (2)
  3. หน้าหลัก