ผู้บริหาร

.............................  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

นายธนากร  ดอนเหนือ  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 17 

นายพิเชษฐ์  ดียิ่ง    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์

นางสาวอัษฎา  บัวบุญ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกาบเชิง

นายบุญราม  ภูมิสุข    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์

นางกนกรัตน์  บานชื่น    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอจอมพระ

นางประดับศรี  แก้วประเสริฐ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอชุมพลบุรี

นายสุคนธ์  ทองศรี    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าตูม

นายยุทธนา ชวติ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอบัวเชด

นางอรสา  สีดา    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท

นางพรรณี   ชุบขุนทด    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอพนมดงรัก

นายวิเชียร  คำเสนา    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอรัตนบุรี

นายศิริชาติ คุ้มสุวรรณ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอลำดวน

นางสาวกนกณัฐ  ซ้อนพุดซา    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศีขรภูมิ

นางนิตยา  ภูพันนา    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศรีณรงค์

นายอำไพ  ข่าขันมณี  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสนม

นางสมจิต  ผาดไธสง    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสังขะ

นายโมไนย  โรปริรัมย์    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสำโรงทาบ

นายณัฐพงษ์  ทองหล่อ    ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอโนนนารายณ์