ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ดร.ปัญญา  ศาสตรา                   ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
นางสาวอธิจิต  อาภรพงษ์            รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 17  อำเภอ

1. นายพิเชษฐ์  ดียิ่ง                      ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์
2. นายโมไนย  โรปริรัมย์                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกาบเชิง
3. - ว่าง -                                   ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์
4. นางกนกรัตน์  บานชื่น                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอจอมพระ
5. นางประดับศรี  แก้วประเสริฐ        ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอชุมพลบุรี
6. นางพรรณี   ชุบขุนทด                ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าตูม
7. นายภาสกร  เมิดจันทึก               ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอบัวเชด
8. นางอรสา  สุภารี                       ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท
9. - ว่าง -                                   ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอพนมดงรัก
10. นายวิเชียร  คำเสนา                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอรัตนบุรี
11. - ว่าง -                                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอลำดวน
12. นางสาวกนกณัฐ  ซ้อนพุดซา      ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศีขรภูมิ
13. นางนิตยา  ภูพันนา                  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอศรีณรงค์
14. - ว่าง -                                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสนม
15. นางสมจิต  ผาดไธสง               ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสังขะ
16. นายณัฐกิตต์  ทุมภา                 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสำโรงทาบ
17. นางสำลี  ธราวุธ                      ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอโนนนารายณ์